Novosadska televiziji (Новосадска телевизија)

slovensky

Objektív vo slovenskom jazyke (Објектив на словачком језику)

  • pondělí až pátek 19:45 – 19:50

internet: novosadska.tv, stream
YouTube (archiv), Facebook